98. വാഴ്ത്തിടുമെ വാഴ്ത്തിടുമെ – Vazhthidume Vazhthidume

MALAYALAM

വാഴ്ത്തിടുമെ വാഴ്ത്തിടുമെ
ഇമ്മാനുവേലെ- എന്‍ ജീവകാലം
ഈ ക്ഷോണിതലെ- വാഴ്ത്തി

1
ദൂതര്‍ സ്തുതിക്കും നാകവല്ലഭന്‍
പിറന്നു ഗോശാലയില്‍,
ബന്ധമഴിച്ചു അന്ധനെന്നെയും
ബന്ധുവാക്കിയതാല്‍
ഇന്നും-എന്നും- നന്നായ് സ്തുതിക്കും
നാഥന്‍-യേശുവെ- ഞാനിധരയില്‍ വാഴ്ത്തി

2
പാപക്കടലില്‍ ശാപക്കുഴിയില്‍
പിടഞ്ഞുനീന്തിടവേ
പാപമകറ്റി ശാപം നീക്കി
മാര്‍വ്വിലണച്ചവനേ!
കഷ്ടം- നഷ്ടം- സര്‍വ്വം ഏറ്റു നിന്‍
പിന്‍പേ- നിന്‍ദാസന്‍നടന്നീടാമെ -വാഴ്ത്തി
3
ശത്രു തന്നുടെ അഗ്നിശരങ്ങള്‍
തൊടുത്തുവിട്ടീടുകില്‍
നിന്‍ ആയുധങ്ങള്‍ കാത്തിടുമെന്നെ
പൊന്നുനായകനെ!
രക്ഷ-സത്യം-നീതി ചാര്‍ത്തി നീ
ശക്തനാക്കിടും സേനാനായകാ!- വാഴ്ത്തി

4
വാനമുകിലില്‍ – ദൂതസംഘമായ്
നാഥന്‍ വരുമളവില്‍
ലോകം വിറയ്ക്കും ലോകര്‍
ഭ്രമിക്കുംഞാനന്നാര്‍ത്തിടുമെ-
നോക്കി നോക്കി- കണ്‍കള്‍ മങ്ങുന്നേ
എപ്പോള്‍ വന്നീടും എന്‍ പ്രാണപ്രിയാ- വാഴ്ത്തി

MANGLISH

Vaazhtthitume vaazhtthitume
immaanuvele- enu jeevakaalam
ee kshonithale- vaazhtthi

1
dootharu sthuthikkum naakavallabhanu
pirannu goshaalayilu,
bandhamazhicchu andhanenneyum
bandhuvaakkiyathaalu
innum-ennum- nannaayu sthuthikkum
naathan-yeshuve- njaanidharayilu vaazhtthi

2
paapakkatalilu shaapakkuzhiyilu
pitanjuneenthitave
paapamakatti shaapam neekki
maarvvilanacchavane!
Kashtam- nashtam- sarvvam ettu ninu
pinpe- nindaasannatanneetaame -vaazhtthi
3
shathru thannute agnisharangalu
thotutthuvitteetukilu
ninu aayudhangalu kaatthitumenne
ponnunaayakane!
Raksha-sathyam-neethi chaartthi nee
shakthanaakkitum senaanaayakaa!- vaazhtthi

4
vaanamukililu – doothasamghamaayu
naathanu varumalavilu
lokam viraykkum lokaru
bhramikkumnjaanannaartthitume-
nokki nokki- kankalu mangunne
eppolu vanneetum enu praanapriyaa- Vazhthidume Vazhthidume Immanuvele…

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *