100. അതിശയ കാരുണ്യ മഹാ – athishaya karunya maha

MALAYALAM

അതിശയ കാരുണ്യ മഹാദൈവ മായോനെ-ഈശോ!
ആയിരം നാവിന്‍ വരം താ നിന്‍സ്തുതി പാടാന്‍

1
നായകനേ! രക്ഷകനേ നിന്‍ കൃപയ്ക്കായി-സ്തോത്രം
നാടറികെ പാടിടുവാന്‍ നീ തുണയ്ക്കേണം-നാഥാ!

2
എങ്ങും ബഹുമാനമുള്ള നിന്‍തിരുനാമം-ഈശോ
എന്‍ ഭയങ്ങള്‍ സങ്കടവും നീക്കുമെന്നേക്കും-നാഥാ!

3
ഇമ്പ സംഗീതം തിരുപേര്‍ പാപികള്‍ക്കെല്ലാം-ജീവന്‍
ഇല്ലയെന്നു വന്നവര്‍ക്കു ജീവന്‍ നിന്‍നാമം-നാഥാ

4
പാപ കുറ്റം ശക്തി യധികാരവും നീക്കും-ഈശോ!
പാപിയാമെന്‍ പേര്‍ക്കു
രക്തംവാര്‍ത്തനിന്‍പുണ്യം-നാഥാ!

5
നിന്‍ സ്വരത്താല്‍ കാഴ്ച കേള്‍വി ശക്തി
ആരോഗ്യം-എല്ലാം
നിശ്ചയം പാപിക്കു കിട്ടും രക്ഷകര്‍ത്താവേ-നാഥാ!

6
ഊമകളെ പാടിടുവിന്‍! അന്ധരേ കാണ്‍മിന്‍-മഹാ
ഉന്നതനാം രക്ഷകനെ വാഴ്ത്തിക്കൊണ്‍ടാടീന്‍-നിത്യം

7
കോടികളായിടും സ്വര്‍ഗ്ഗവാസികളോടും-കൂടി
പാടി യേശുനാമ സ്തുതി ഞങ്ങള്‍ കൊണ്‍ടാടുംനാഥാ!

MANGLISH

athishaya karunya mahaadyva maayone-eesho!
Aayiram naavinu varam thaa ninsthuthi paataanu

1
naayakane! Rakshakane ninu krupaykkaayi-sthothram
naatarike paatituvaanu nee thunaykkenam-naathaa!

2
engum bahumaanamulla ninthirunaamam-eesho
enu bhayangalu sankatavum neekkumennekkum-naathaa!

3
impa samgeetham thiruperu paapikalkkellaam-jeevanu
illayennu vannavarkku jeevanu ninnaamam-naathaa

4
paapa kuttam shakthi yadhikaaravum neekkum-eesho!
Paapiyaamenu perkku
rakthamvaartthaninpunyam-naathaa!

5
ninu svaratthaalu kaazhcha kelvi shakthi
aarogyam-ellaam
nishchayam paapikku kittum rakshakartthaave-naathaa!

6
oomakale paatituvinu! Andhare kaanmin-mahaa
unnathanaam rakshakane vaazhtthikkondaateen-nithyam

7
kotikalaayitum svarggavaasikalotum-kooti
paati yeshunaama sthuthi njangalu kondaatumnaathaa!

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *