830. ആത്മ സന്തോഷം കൊണ്ടാനന്ദിപ്പാന്‍ – Aathmasanthosham kondanandippan

MALAYALAM

ആത്മ സന്തോഷം കൊണ്ടാനന്ദിപ്പാന്‍
ആത്മമാരി കൊണ്ടു നിറയ്ക്കേണമേ – ഇന്നു

1

ദൈവത്തിന്റെ തേജസ്സിന്നു ഇവിടെ
പ്രകാശിക്ക വേണം വെളിച്ചമായ്‌
പാപത്തിന്റെ എല്ലാ അന്ധകാരങ്ങള്‍
എല്ലാ ഉള്ളത്തില്‍ നിന്നും നീങ്ങിപ്പോകട്ടെ.. (ആത്മ..)

2

സ്വര്‍ഗ്ഗസന്തോഷം കൊണ്ടാനന്ദിപ്പാന്‍
ആത്മ ശക്തിയാലിന്നു നടത്തേണമേ
കല്ലുപോലുള്ള എല്ലാ ഉള്ളങ്ങളേയും
ഹല്ലേലൂയാ പാടാന്‍ ഒരുക്കേണമേ.. (ആത്മ..)

3

ആത്മ നിലങ്ങളെ ഒരുക്കീടുവിന്‍
ഇന്നു സ്വര്‍ഗ്ഗസീയോനിലെ വിത്തുവിതപ്പാന്‍
നല്ലവണ്ണമതു ഫലം കൊടുപ്പാന്‍
ആത്മ തുള്ളിയാലിന്നു നനയ്ക്കേണമേ.. (ആത്മ..)

4

വെളിച്ചങ്ങള്‍ വീശുന്നു അന്ധകാരം മാറുന്നു
ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവുള്ളിലാകുമ്പോള്‍
മായയായ ലോകത്തില്‍ ഞാന്‍ ചേര്‍ന്നു നില്‍ക്കാതെ
എന്‍ രക്ഷകനാം യേശുവില്‍ ഞാന്‍ ആശ്രയിച്ചീടും.. (ആത്മ..)

MANGLISH

Aathmasanthosham kondanandippan-innu
Aathma’mari kondu nirakename

1) Daivathinte thejasinnivide
Prakasika-venam velichamai

2) Papathinte ella andakaravum
Ellamullathil ninnu neengipokatte

3) Sworgasanthosham kondanandippan
Almasakthiyalinnu nadathename

4) Kallupolulla ella ullangaleyum
mezhukupolinnu urukename

5) Alma nilangale orukeeduvan
Sworga seeyonile vithu vithappan

6) Nallavannamathu bhalam koduppan
Aalma thulli kondu nanaickename

7) Velichangal veesunnu andakaram marunnu
Daivathinte almavullilakunnu

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *