288. ആനന്ദമുണ്ടെനി ക്കാനന്ദമുണ്ടെനി – Aanandamundeni kkaanandam

Song Title Aanandamundeni kkaanandam
Album
Artist

ആനന്ദമുണ്ടെനി-ക്കാനന്ദമുണ്ടെനി-
ക്കേശു മഹാ രാജ സന്നിധിയിൽ

ലോകം എനിക്കൊരു ശാശ്വതമല്ലെന്നെൻ
സ്നേഹം നിറഞ്ഞേശു ചൊല്ലീട്ടുണ്ട്‌
സ്വർലോക നാട്ടുകാർക്കിക്ഷിതിയിൽ പല
കഷ്ടസങ്കടങ്ങൾ വന്നീടുന്നു;-

കർത്താവേ! നീയെന്‍റെ സങ്കേതമാകയാൽ
ഉള്ളിൽ മന:ക്ലേശം ലേശമില്ല
വിശ്വാസക്കപ്പലിൽ സ്വർപ്പുരം ചേരുവാൻ
ചുക്കാൻ പിടിക്കണേ പൊന്നു നാഥാ;-

എന്നാത്മാവേ നിന്നിൽ ചാഞ്ചല്യമെന്തിഹെ
ബാഖായിൻ താഴ്‌വരയത്രേയിതു
സീയോൻപുരി തന്നിൽ വേഗം നമുക്കെത്തീ-
ട്ടാനന്ദക്കണ്ണുനീർ വീഴ്ത്തിടാമേ;-

കൂടാരവാസികളാകും നമുക്കിങ്ങു
വീടന്നൊ നാടെന്നൊ ചൊൽവാനെന്ത്‌?
കൈകളാൽ തീർക്കാത്ത വീടൊന്നു താതൻ താൻ
മീതെ നമുക്കായി വച്ചിട്ടുണ്ട്‌;-

ഭാരം പ്രയാസങ്ങളേറും വനദേശത്താ
കുലം ആത്മാവിൽ വന്നീടുകിൽ
പാരം കരുണയുള്ളീശൻ നമുക്കായിട്ടേറ്റം
കൃപ നൽകി പാലിച്ചിടും;-

കർത്താവേ നീ വേഗം വന്നീടണേ ഞങ്ങൾ-
ക്കോർത്താലി ക്ഷോണിയിൽ മഹാദു:ഖം
എന്നാലും നിൻമുഖ ശോഭയതിൻമൂലം
സന്തോഷ കാന്തി പൂണ്ടാനന്ദിക്കും;-

Aanandamundeni kkaanandamundeni kkeshu mahaa raaja

Aanandamundeni-kkaanandamundeni-
kkeshu mahaa raaja sannidhiyil

lokam enikkoru shaashvathamallennen
sneham niranjeshu cholleettundu
svarloka naattukaarkkikshithiyil pala
kashtasankatangal vanneetunnu;-

kartthaave! Neeyenre sankethamaakayaal
ullil mana:klesham leshamilla
vishvaasakkappalil svarppuram cheruvaan
chukkaan pitikkane ponnu naathaa;-

ennaathmaave ninnil chaanchalyamenthihe
baakhaayin thaazhvarayathreyithu
seeyonpuri thannil vegam namukkeththee-
ttaanandakkannuneer veezhtthitaame;-

kootaaravaasikalaakum namukkingu
veetanno naatenno cholvaanenthu?
Kykalaal theerkkaattha veetonnu thaathan thaan
meethe namukkaayi vacchittundu;-

bhaaram prayaasangalerum vanadeshatthaa
kulam aathmaavil vanneetukil
paaram karunayulleeshan namukkaayittettam
krupa nalki paalicchitum;-

kartthaave nee vegam vanneetane njangal-
kkortthaali kshoniyil mahaadu:kham
ennaalum ninmukha shobhayathinmoolam
santhosha kaanthi poondaanandikkum;-

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *