395. ആനന്ദമാനന്ദം ആനന്ദമേ ആനന്ദം – Aanandamanandam aanandame

Song Title Aanandamanandam aanandame
Album
Artist

ആനന്ദമാനന്ദം ആനന്ദമേ ആനന്ദം ആനന്ദമേ
ഞാനെന്‍റെ പ്രിയൻ യേശുവിൻ കൂടെ വാഴുന്ന ജീവിതമേ

ഈ ലോകജീവിതകാലമെല്ലാം വിജയമായ് കാത്തതിനാൽ
ദേവകുമാരൻ യേശുവിൻ പാദേ നാൾതോറും വീഴുന്നേ ഞാൻ;- ആനന്ദ…

ദേവാധിദേവൻ വീണ്ടെടുത്ത തേജസ്സേറും കാന്തയെ
കാണുന്ന നേരം ദൂതഗണങ്ങൾ ആശ്ചര്യം കൂറീടുമേ;- ആനന്ദ…

മാലിന്യമേശാതെ കാത്തിടുന്ന സൗഭാഗ്യമാം ജീവിതം
ഞാൻ പിന്നെ വാഴും തേജസ്സുമോർത്താൽ ഹാ എത്ര മോദമതേ;- ആനന്ദ…

താതന്‍റെ രാജ്യം പൂകിടുമ്പോൾ സ്ഥാനമാനമേകുമേ
ഞാനന്നു പാടും പാട്ടുകൾ കേട്ടാൽ ആരു ഗ്രഹിച്ചീടുമോ?;- ആനന്ദ…

Aanandamaanandam aanandame aanandam aanandame

Aanandamaanandam aanandame aanandam aanandame
njaanenre priyan yeshuvin koote vaazhunna jeevithame

ee lokajeevithakaalamellaam vijayamaayu kaatthathinaal
devakumaaran yeshuvin paade naalthorum veezhunne njaan;- aananda…

Devaadhidevan veendetuttha thejaserum kaanthaye
kaanunna neram doothaganangal aashcharyam kooreetume;- aananda…

Maalinyameshaathe kaatthitunna saubhaagyamaam jeevitham
njaan pinne vaazhum thejasumortthaal haa ethra modamathe;- aananda…

Thaathanre raajyam pookitumpol sthaanamaanamekume
njaanannu paatum paattukal kettaal aaru grahiccheetumo?;- aananda…

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *