311. ആദിത്യൻ ഉദിച്ചീടുന്ന ദേശങ്ങളിലെല്ലാം – Aadithyan udichedunna

Song Title Aadithyan udichedunna
Album
Artist

ആദിത്യൻ ഉദിച്ചീടുന്ന
ദേശങ്ങളിലെല്ലാം യേശു
അന്തമില്ലാത്തൊരു രാജ്യം
സ്ഥാപിച്ചു വാഴും എന്നേക്കും;-

നാനാ ദേശക്കാരെല്ലാരും
തൻ സ്നേഹത്തിൽ സ്തുതിപാടും
പൈതങ്ങൾക്കൂടെ ഘോഷിക്കും
വിശേഷമാം തൻ നാമത്തെ;-

യാചനകൾ സ്തോത്രമെല്ലാം
തൻ നാമത്തിൽ ഉയർന്നീടും
നാനാജനം വണങ്ങീടും
രാജാധിരാജൻ കർത്തനെ;-

വേദനക്ലേശം പാപവും
പോകും അശേഷം എന്നേക്കും
സ്വാതന്ത്രം ഭാഗ്യം പൂർണ്ണത
എല്ലാവർക്കും ലഭിച്ചീടും;-

ലോകർ വരട്ടെ തൻ മുൻപിൽ
സ്തുതി സ്തോത്രത്തോടു കൂടെ
മേൽ ലോകസൈന്യം പാടട്ടെ
ഭൂമി ചൊല്ലീടട്ടെ ‘ആമേൻ’

Aadithyan udiccheetunna

Aadithyan udiccheetunna
deshangalilellaam yeshu
anthamillaatthoru raajyam
sthaapicchu vaazhum ennekkum;-

naanaa deshakkaarellaarum
than snehatthil sthuthipaatum
pythangalkkoote ghoshikkum
visheshamaam than naamatthe;-

yaachanakal sthothramellaam
than naamatthil uyarnneetum
naanaajanam vanangeetum
raajaadhiraajan kartthane;-

vedanaklesham paapavum
pokum ashesham ennekkum
svaathanthuram bhaagyam poornnatha
ellaavarkkum labhiccheetum;-

lokar varatte than munpil
sthuthi sthothratthotu koote
mel lokasynyam paatatte
bhoomi cholleetatte ‘aamen’

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *