74. വാഴ്ത്തിടുന്നു വാഴ്ത്തിടുന്നു – Vazhthidunnu Vazhthidunnu

MALAYALAM

വാഴ്ത്തിടുന്നു വാഴ്ത്തിടുന്നു വാഴ്ത്തിടുന്നു ഞാന്‍ എന്‍
രക്ഷകനെ നന്ദിയോടെ വാഴ്ത്തുടുന്നു ഞാന്‍

2
മാട്ടിന്‍ തൊഴുത്തില്‍ പിറന്ന മാന്യ സുതനെ
ഹീനവേഷമെടുത്ത നിന്നെ വാഴ്ത്തിടുന്നു ഞാന്‍

3
പാതകര്‍ക്കായ് നീതി വഴി ഓതി തന്നോനെ
പാരിടത്തില്‍ നിന്നെ ഓര്‍ത്തു വാഴ്ത്തീടുന്നു ഞാന്‍

4
കുരിശെടുത്തു മല മുകളില്‍ നടന്നു പോയോനെ
തൃപ്പാദം രണ്‍ടും ചുംബിച്ചിപ്പോള്‍ വാഴ്ത്തിടുന്നു ഞാന്‍

5
കുരിശ്ശിലേറി മരിച്ചുയര്‍ത്തു സ്വര്‍ഗ്ഗേപോയോനെ
നിത്യം ജീവിക്കുന്നവനെ വാഴ്ത്തിടുന്നു ഞാന്‍

6
ദൂതരുമായ് മേഘവാഹെനെ വരുന്നോനെ
വേഗം നിന്നെ കാണ്മതിനായ് കാത്തിടുന്നു ഞാന്‍

7
നിന്‍വരവില്‍ മുന്നണിയായ് നിന്നിടുമേ ഞാന്‍
വാഴ്ത്തി വാഴ്ത്തി നിന്നിടുമേ നിന്‍ വരവില്‍ ഞാന്‍

8
എന്നുമേഘേ വന്നു കാണും രക്ഷകനെ ഞാന്‍
നോക്കി നോക്കി കാത്തിടുന്നേ നിന്‍ വരവിനായ്

MANGLISH

Vazhthidunnu Vazhthidunnu
vaazhtthitunnu njaanu enu
rakshakane nandiyote vaazhtthutunnu njaanu

2
maattinu thozhutthilu piranna maanya suthane
heenaveshametuttha ninne vaazhtthitunnu njaanu

3
paathakarkkaayu neethi vazhi othi thannone
paaritatthilu ninne ortthu vaazhttheetunnu njaanu

4
kurishetutthu mala mukalilu natannu poyone
thruppaadam randum chumbicchippolu vaazhtthitunnu njaanu

5
kurishileri maricchuyartthu svarggepoyone
nithyam jeevikkunnavane vaazhtthitunnu njaanu

6
dootharumaayu meghavaahene varunnone
vegam ninne kaanmathinaayu kaatthitunnu njaanu

7
ninvaravilu munnaniyaayu ninnitume njaanu
vaazhtthi vaazhtthi ninnitume ninu varavilu njaanu

8
ennumeghe vannu kaanum rakshakane njaanu
nokki nokki kaatthitunne ninu varavinaay

Vazhthidunnu Vazhthidunnu………..

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *