727. അത്ഭുതം യേശുവിൻ നാമം – Albutham Yesuvin Namam

MALAYALAM

അത്ഭുതം യേശുവിൻ നാമം
ഈ ഭൂവിലെങ്ങും ഉയർത്തിടാം

എല്ലാരും ഏകമായ് കൂടി
സന്തോഷമായ്‌ ആരാധിക്കാം
നല്ലവനാം കർത്തനവൻ
വല്ലഭനായ്‌ വെളിപ്പെടുമേ;-

നീട്ടിയ തൃക്കരത്താലും
പരിശുദ്ധാത്മ ശക്തിയാലും
തിരുവചനം അതിധൈര്യമായ്
ഉരച്ചീടുക സഹോദരരേ;-

മിന്നൽപിണരുകൾ വീശും
പിന്മാരിയെ ഊറ്റുമവൻ
ഉണരുകയായ്‌ ജനകോടികൾ
തകരുമപ്പോൾ ദുർശക്തികളും;-

വെള്ളിയും പോന്നൊന്നുമല്ല
ക്രിസ്തേശുവിൻ നാമത്തിനാൽ
അത്ഭുതങ്ങൾ അടയാളങ്ങൾ
നടന്നീടുമേ തൻ ഭുജബലത്താൽ;-

കുരുടരിൻ കണ്ണുകൾ തുറക്കും
കാതു കേട്ടിടും ചെകിടർക്കുമെ
മുടന്തുള്ളവർ കുതിച്ചുയരും
ഊമരെല്ലാം സ്തുതി മുഴക്കും;-

ഭൂതങ്ങൾ വിട്ടുടൻ പോകും
സർവ്വബാധയും നീങ്ങിടുമേ
രോഗികളും ആശ്വസിക്കും
ഗീതസ്വരം മുഴങ്ങിടുമേ;-

നിന്ദിത പാത്രരായ്‌ മേവാൻ
നമ്മെ നായകൻ കൈവിടുമോ
എഴുന്നേറ്റു നാം പണിതീടുക
തിരുക്കരങ്ങൾ നമ്മോടിരിക്കും;-

MANGLISH

Albutham Yesuvin Namam
ee bhoovilengum uyartthitaam

ellaarum ekamaayu kooti
santhoshamaayu aaraadhikkaam
nallavanaam kartthanavan
vallabhanaayu velippetume;-

neettiya thrukkaratthaalum
parishuddhaathma shakthiyaalum
thiruvachanam athidhyryamaayu
uraccheetuka sahodarare;-

minnalpinarukal veeshum
pinmaariye oottumavan
unarukayaayu janakotikal
thakarumappol durshakthikalum;-

velliyum ponnonnumalla
kristheshuvin naamatthinaal
athbhuthangal atayaalangal
natanneetume than bhujabalatthaal;-

kurutarin kannukal thurakkum
kaathu kettitum chekitarkkume
mutanthullavar kuthicchuyarum
oomarellaam sthuthi muzhakkum;-

bhoothangal vittutan pokum
sarvvabaadhayum neengitume
rogikalum aashvasikkum
geethasvaram muzhangitume;-

ninditha paathraraayu mevaan
namme naayakan kyvitumo
ezhunnettu naam panitheetuka
thirukkarangal nammotirikkum;-

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *