71. വന്ദനം വന്ദനം നാഥാ – Vandanam vandanam nadha

MALAYALAM

വന്ദനം വന്ദനം നാഥാ!
നിന്‍റെ രക്ഷയ്ക്കായ്-വന്ദനം

1
ഉന്നതത്തില്‍ നിന്നും എന്നെ പ്രതി
മന്നില്‍ വന്ന നാഥനേ – (വന്ദനം)
2
നന്ദിയോടെ ഇന്നു നിന്‍റെ ദാസന്‍
വന്ദിക്കുന്നു മന്നനേ! – (വന്ദനം)
3
ശത്രുവായ എന്നെയോര്‍ത്തു നിന്‍റെ
പുത്രനാക്കിത്തീര്‍ത്തതാല്‍ – (വന്ദനം)
4
എന്‍റെ നാമം ജീവപുസ്തകത്തില്‍
ചേര്‍ത്തതിനേ ഓര്‍ത്തിതാ – (വന്ദനം)
5
എന്തുമോദം എന്‍റെ അന്തരംഗ
സന്തതം വിലസിടുന്നു – (വന്ദനം)

(പി.വി. തൊമ്മി)

MANGLISH

Vandanam vandanam nadha
Ninte rakshaykkaay-vandanam

1
unnathatthilu ninnum enne prathi
mannilu vanna naathane – (vandanam)
2
nandiyote innu ninte daasanu
vandikkunnu mannane! – (vandanam)
3
shathruvaaya enneyortthu ninte
puthranaakkiththeertthathaalu – (vandanam)
4
ente naamam jeevapusthakatthilu
chertthathine ortthithaa – (vandanam)
5
enthumodam ente antharamga
santhatham vilasitunnu – (vandanam)

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *