69. വാഴ്ത്തുക നീ മനമേ – Vazhthuka Nee Maname

MALAYALAM

വാഴ്ത്തുക നീ മനമേ എന്‍ പരനേ,
വാഴ്ത്തുക നീ മനമേ

1.
വാഴ്ത്തുക തന്‍ ശുദ്ധനാമത്തെ പേര്‍ത്തു
പാര്‍ത്ഥിവന്‍ തന്നുപകാരത്തെയോര്‍ത്തു– വാഴ്ത്തുക
2.
നിന്നകൃത്യം പരനൊക്കെയും പോക്കി
തിണ്ണമായ് രോഗങ്ങള്‍ നീക്കി നന്നാക്കി –വാഴ്ത്തുക
3.
നന്മയാല്‍ വായ്ക്കവന്‍ തൃപ്തിയെതന്നു
നവ്യമാക്കുന്നു നിന്‍ യൗവ്വനമിന്നു –വാഴ്ത്തുക
4.
മക്കളില്‍ കാരുണ്യം താതനെന്നോണം
ഭക്തരില്‍ വാത്സല്യവാനവന്‍ നൂനം –വാഴ്ത്തുക
5.
പുല്ലിനു തുല്യമീ ജീവിതം വയലില്‍
പൂവെന്ന പോലിതു പോകുന്നിതുലകില്‍ –വാഴ്ത്തുക
6.
തന്‍ നിയമങ്ങളെ കാത്തിടുന്നോര്‍ക്കും
തന്നുടെ ദാസര്‍ക്കും തന്‍ ദയ കാക്കും –വാഴ്ത്തുക
7.
നിത്യരാജാവിവനോര്‍ക്കുകില്‍ സര്‍വ്വ
സൃഷ്ടികളും സ്തുതിക്കുന്നു യഹോവ — വാഴ്ത്തുക

(കെ.വി.സൈമണ്‍)

MANGLISH

Vazhthuka Nee Maname enu parane,
vaazhtthuka nee maname

1.
Vaazhtthuka thanu shuddhanaamatthe pertthu
paarththivanu thannupakaarattheyortthu– vaazhtthuka
2.
Ninnakruthyam paranokkeyum pokki
thinnamaayu rogangalu neekki nannaakki –vaazhtthuka
3.
Nanmayaalu vaaykkavanu thrupthiyethannu
navyamaakkunnu ninu yauvvanaminnu –vaazhtthuka
4.
Makkalilu kaarunyam thaathanennonam
bhaktharilu vaathsalyavaanavanu noonam –vaazhtthuka
5.
Pullinu thulyamee jeevitham vayalilu
poovenna polithu pokunnithulakilu –vaazhtthuka
6.
Thanu niyamangale kaatthitunnorkkum
thannute daasarkkum thanu daya kaakkum –vaazhtthuka
7.
Nithyaraajaavivanorkkukilu sarvva
srushtikalum sthuthikkunnu yahova — Vazhthuka Nee Maname

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *