66. ജീവനേ എന്‍ ജീവനേ – Jeevane En‍ Jeevane

MALAYALAM

ജീവനേ! എന്‍ ജീവനേ! നമോ! നമോ!

പാപികള്‍ക്കമിതാനന്ദപ്രദനാം കൃപാകരാ! – നീ
വാ-വാ-വാനോര്‍ വാഴ്ത്തും നായകാ!

1

പാപനാശകാരണാ നമോ-നമോ
പാരിതില്‍ നരനായുദിച്ച പരാപരപ്പൊരുളേ-നീ
വാ-വാ-വാനോര്‍ വാഴ്ത്തും നായകാ!

2
സര്‍വലോക നായകാ നമോ-നമോ
ജീവനറ്റവരില്‍ കനിഞ്ഞ നിരാമയ വരദാ-നീ
വാ-വാ-വാനോര്‍ വാഴ്ത്തും നായകാ!

3
ജീവജാലപാലകാ നമോ-നമോ
ദിവ്യകാന്തിയില്‍ വ്യാപിച്ചന്ധത മാറ്റും ഭാസ്കരാ-നീ
വാ-വാ-വാനോര്‍ വാഴ്ത്തും നായകാ!

4
മന്നവേന്ദ്ര! സാദരം നമോ-നമോ
മനുകുലത്തിനീ വലിയ രക്ഷ നല്‍കിയ ദയാപരാ-നീ
വാ-വാ-വാനോര്‍ വാഴ്ത്തും നായകാ!

MANGLISH

Jeevane En‍ Jeevane

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *