65. പരമ ദയാലോ – Parama Dayalo

MALAYALAM
MANGLISH
MALAYALAM

പരമദയാലോ! പാദം വന്ദനമേ
പാലയദേവാ! പാദം വന്ദനമേ

ചരണങ്ങള്‍

1
പാദാരവിന്ദമേ-പരനേ! ഗതിയേ
പാലയമാം പരമേശകുമാരാ!-
പാലയദേവ! പാദം വന്ദനമേ

2
ലോകരക്ഷാകരാ! ശോകനിവരണോ!
ആകുലമാകവെപോക്കും സര്‍വ്വേശാ

3
ആധാരമറ്റവര്‍ക്കാലംബനമേ!
ആനന്ദദായകനെ! മനുവേലാ!

4
നീതിയിന്‍ സൂര്യനെ! കരുണാകരനേ
ആദിയനാദിയെന്‍ താതനും നീയേ

5
താതസുതാത്മനേ! പരികീര്‍ത്തനമേ
പാദമതില്‍ പണിയുന്നഹം ആമേന്‍

(റ്റി.ജെ.വര്‍ക്കി)

MANGLISH

Parama Dayalo

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *