63. പരിശുദ്ധപരനേ സ്തുതി നിനക്കു – Parishudha parane sthuthi ninakke

MALAYALAM

പരിശുദ്ധപരനേ-സ്തുതി നിനക്കു-സുര-
ലോകം വിട്ടവനേ-സ്തുതി നിനക്ക

അനുപല്ലവി

തിരുമനസ്സാലീ-ധരയില്‍ വന്നോനേ
കരണക്കടലേ-സ്തുതി നിനക്ക്-

ചരണങ്ങള്‍

1.
പെരിയ ശത്രുവിനാല്‍ നരഗണമാകെ
കരകണ്‍ടീടുവതിന്നറിയാതെ
തിരഞ്ഞു വഴിവെടിഞ്ഞു നടന്നുവലഞ്ഞീടുന്ന-
തറിഞ്ഞു നിന്‍ തിരുമനം കനിഞ്ഞോനേ

2.
നീതിയില്‍ സൂര്യാ നിഖിലേശാ! നിന്‍തൃ
പ്പാദമല്ലാതൊരു ഗതിയേതു?
ഭൂതലദുരിതങ്ങളഖിലവും ശിരസ്സില്‍ നീ
ചുമന്നൊഴിച്ചതിനെ ഞാന്‍ മറവേനോ

3.
പാപിയിന്‍ ബലമേ മനുവേലാ-നിന്നിന്‍
ചാരിടുന്നവരോടനുകൂലാ
കോപത്തീയതില്‍ വീണുമുഴുകാതെ-എന്നെ
കാവല്‍ ചെയ്തൂടുക ദിനം തോറും

4.
പെരിയ ശത്രുവിനാല്‍ നരകാഗ്നിക്കിട
വരുവതിന്നിടയായ് വന്നിടാതെ
അരുമരക്ഷക-നേ തിരുകൃപയാലെന്നെ
പരിശുദ്ധനാക്കി നിന്‍ ഇടം ചേര്‍ക്ക.

(റ്റി.ജെ.വര്‍ക്കി)

MANGLISH

Parishudha parane sthuthi ninakke

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *