62. യേശുനാഥാ നിന്‍ കൃപയ്ക്കായ് – Yeshu naathaa nin krupakkai

MALAYALAM

യേശുനാഥാ നിന്‍ കൃപയ്ക്കായ്
സ്തോത്രമെന്നേക്കും

അനുപല്ലവി

ഈശനേ നിന്‍ നാമമെന്‍റെ
ക്ലേശമകറ്റും-യേശു

ചരണങ്ങള്‍

1.
നാശമയനായോരെന്നില്‍
ജീവനരുളാന്‍ – വന്‍
ക്രൂശിനെ സഹിച്ചപ-
മാനം വഹിച്ചോരു-യേശു

2.
പാവനമാം നീതിയില്‍ ഞാ-
നെന്നുമിരിപ്പാന്‍ – നിന്‍റെ
ജീവനിലൊരംശമെനി
ക്കേകിയതിനാല്‍-യേശു

3.
നിന്‍ ഹൃദയം തന്നിലെന്നെ
മുന്‍കുറിച്ചപ്പോള്‍
എന്‍ജനനംതന്നെയുംഞാ-
നെന്നറിഞ്ഞില്ലെ-യേശു

4.
തന്‍ ജഡ ശരീര മരണം
ഠഛഇ
സ്തോത്രഗീതങ്ങള്‍ നിമിത്തം നീ
നിന്‍ പിതാവോടെന്നെ നിര
പ്പിച്ചതുമൂലം-യേശു

5.
എത്രകാലം നിന്‍കൃപയെ
വ്യര്‍ത്ഥമാക്കി ഞാന്‍
അത്രനാളുമന്ധകാരം
തന്നിലിരുന്നേന്‍-യേശു

6
ജീവലതയായ നിന്നില്‍
ഞാന്‍ നിലനില്പാന്‍ – നിന്‍
ജീവരസമെന്നിലെന്നും
തന്നു പാലിക്ക-യേശു

7
വിശ്രമദേശത്തിലീ ഞാ-
നെത്തും വരെക്കും – നിന്‍
വിശ്രുതകൃപകളെന്നെ
പിന്തുടരേണം യേശു

MANGLISH

Yeshu naathaa nin krupakkai


Click here

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *