51. യേശുവിനെ സ്തുതി- Yeshuvine Sthuthi

Yeshuvine Sthuthi
Title

Yeshuvine Sthuthi

AlbumMarthoma Kristheeya Keerthanangal
Lyricist
Catogoryസ്തോത്ര ഗീതങ്ങൾ

MALAYALAM

യേശുവിനെ സ്തുതി നീ എന്‍മനമേ!
യേശുവിനെ സ്തുതി നീ- ക്രിസ്തു
1
നാശമില്ലാ സ്വരഗ്ഗവാസിയാം ദൈവ
നന്ദനനാം പരമേശ്വരനായ – യേശു
2
നാകഭൂനപരത്രിലോ – മസൃഷ്ടാനര
ദേഹികള്‍ക്കൊരു നവലോകമുണ്‍ടാക്കും-യേശു
3
ബേതലേ ജനിച്ചു നസ്രേ-തലേ- വളര്‍ന്നു
യറുശലേമരിച്ചുയിര്‍-ശ്രേയസ്സോടുധരിച്ച-യേശു
4
പാപികള്‍ക്കരുള്‍ തരുവാനിഹ-വസിച്ചു
ദീപവഴിയെ നരര്‍ക്കാ-യിഹ തെളിച്ച- യേശു
5
ബോധിച്ച സകലവും – സാധിച്ചീടാനും
മോദിച്ചു -രക്ഷസമ്പാദിച്ചിടാനും-യേശു
6
വേദവചനപ്പൊരുള്‍ ബോധമാവാനും
ബാധക…. വൈരി നിപാതനാ-വാനും-യേശു

MANGLISH

Yeshuvine sthuthi nee en maname!
Yeshuvinee sthuthi-nee- Kristhu
1
Naasamilla swarga vaasiyaam daiv
Nandananaam parameshwaranaaya – Yeshu
2
Naakabhoonaparathriloo – masrushtaanara
Dehikalkkoru navalokam undaakku – Yeshu
3
Bethale janichu nasra-thale- valarunnu
Yarusalemarichu yiru-shreyas-sotu dharichu- Yeshu
4
Paapikalukkarula tharuvan iha-vasichu
Deepavazhiye nararkka- yih thelichu- Yeshu
5
Bodhichu sakalavum – saadhichit aanu
Modichu – rakshasampaa-dichit aanu – Yeshu
6
Vedavachanapporul bodhamaavaanu
Baadhaka… vairi nipaatanaa-vaanu- Yeshu

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *