46. ഹാല്ലേലൂയ്യാ ഹാല്ലേലൂയ്യാ ആമേന്‍ – Hallelujah hallelujah hallelujah amen

Hallelujah hallelujah hallelujah amen
Title

Hallelujah hallelujah hallelujah amen

AlbumMarthoma Kristheeya Keerthanangal
Lyricist
Catogoryസ്തോത്ര ഗീതങ്ങൾ

MALAYALAM

ഹാല്ലേലൂയ്യാ! – ഹാല്ലേലൂയ്യാ! – ഹാല്ലേലൂയ്യാ! – ആമേന്‍

1
അന്‍പു തിങ്ങീടും നല്‍ അനന്ത പിതാവേ!
(ഹാല്ലേലൂയ്യാ!)

2
കൃപ നിറഞ്ഞീടും നല്‍ ക്രിസ്തു കര്‍ത്താവേ!
(ഹാല്ലേലൂയ്യാ!)

3
വിശുദ്ധി നല്‍കീടും നല്‍ പരിശുദ്ധാത്മാവേ!
(ഹാല്ലേലൂയ്യാ!)

4
താത സുതാത്മാവാം ദൈവത്രിയേകാ! (ഹാല്ലേലൂയ്യാ!)

MANGLISH

Hallelujah hallelujah hallelujah amen

1
anpu thingeetum nalu anantha pithaave!
(haallelooyyaa!)

2
krupa niranjeetum nalu kristhu kartthaave!
(haallelooyyaa!)

3
vishuddhi nalkeetum nalu parishuddhaathmaave!
(haallelooyyaa!)

4
thaatha suthaathmaavaam dyvathriyekaa! (haallelooyyaa!)

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *