45. നാഥനേ എന്‍ യേശുവേ – Naathane En‍ yeshuve

Naathane En‍ yeshuve
Title

Naathane En‍ yeshuve

AlbumMarthoma Kristheeya Keerthanangal
Lyricist
Catogoryശുശ്രൂഷാരംഭം

MALAYALAM

നാഥനേ! എന്‍യേശുവേ! ഹല്ലേലൂയ്യാ – ആമേന്‍ (2)

2
താതനാം എന്‍ദേവമേ! ഹല്ലേലൂയ്യാ – ആമേന്‍ (2)

3
മാ പരിശുദ്ധാത്മാവേ! ഹല്ലേലൂയ്യാ – ആമേന്‍ (2)

4
ദൈവമേ! ത്രിയേകനേ! ഹല്ലേലൂയ്യാ – ആമേന്‍ (2)

 

MANGLISH

 

1
Naathane En‍ yeshuve Halleluyya – Amen (2)

2
Thaathanaam ende devame! Halleluyya – Amen (2)

3
Maa parishuddhaathmaave! Halleluyya – Amen (2)

4
Daivame! Thriyekane! Halleluyya – Amen (2)

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *