41. മാനസമേ ശ്രീയേശുവേ – Maanasame Shree Yeshuve

Maanasame Shree Yeshuve
Title

Maanasame Shree Yeshuve

AlbumMarthoma Kristheeya Keerthanangal
Lyricistകെ.എം.വറുഗീസ്
Catogoryശുശ്രൂഷാരംഭം

MALAYALAM

മാനസമേ! ശ്രീ – യേശുവേ ഭജ നീ
മതികെട്ടുപോകാതം

1
മന്നവമന്നവ – നുന്നതനായക-
നന്ദനനാം മനു – വേലനെ എന്നും- (മാന)

2
ബേതലേം പുരിയതി – ലൊരുപശുശാലേ
യുദജയായൊരു-നാരിയില്‍ ജനിച്ചോന്‍- (മാന)

3
പാരിടരുടെ പര-മാധികള്‍ തീര്‍പ്പാന്‍
ക്രുരതയേറിയ വേദന-സഹിച്ചോന്‍- (മാന)

4
യറുശലം നാഗരിയി-ലുയിരു വെടിഞ്ഞു
ഒരു കുരിശതില-ങ്ങേറി മരിച്ചോന്‍- (മാന)

5
നരകാരിഷ്ടത-തീര്‍ത്തുടനെ മുന്‍-
അരുള്‍പോല്‍ മൂന്നാം-ദീവസമുയിര്‍ത്തോന്‍- (മാന)

6
നരരിപു വരനെ-ജയിച്ചതിഘോഷം
പരമണ്ഡലമതിലേറി-യിരിപ്പോന്‍- (മാന)

(കെ.എം.വറുഗീസ്)

MANGLISH

Maanasame Shree Yeshuve bhaja nee
mathikettupokaatham

1
mannavamannava – nunnathanaayaka-
nandananaam manu – velane ennum- (maana)

2
bethalem puriyathi – lorupashushaale
yudajayaayoru-naariyilu janicchon- (maana)

3
paaritarute para-maadhikalu theerppaanu
krurathayeriya vedana-sahicchon- (maana)

4
yarushalam naagariyi-luyiru vetinju
oru kurishathila-ngeri maricchon- (maana)

5
narakaarishtatha-theertthutane mun-
arulpolu moonnaam-deevasamuyirtthon- (maana)

6
nararipu varane-jayicchathighosham
paramandalamathileri-yirippon- (maana)

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *