37. യേശുമഹേശനെ ഞാന്‍ – Yeshu Maheshane Njaan‍

Yeshu Maheshane Njaan‍
Title

Yeshu Maheshane Njaan‍

AlbumMarthoma Kristheeya Keerthanangal
Lyricistറവ.റ്റി.കോശി
Catogoryശുശ്രൂഷാരംഭം

MALAYALAM

യേശു മഹേശനെ ഞാന്‍ ചിന്തിപ്പതെന്‍
ഉള്ളത്തിന്നാനന്ദമേ

ചരണങ്ങള്‍

1.
ഈശനുടെ തിരുസന്നിധിചേര്‍ന്നിനി
വിശ്രമം ചെയ്തു തന്‍റെ തിരുമുഖം
കാണ്മതത്യാനന്ദമേ

2
വാനസൈന്യങ്ങള്‍ക്കും മാനുഷജാതിക്കും
ഊനമില്ലാതെ നിന്നെ വര്‍ണ്ണിക്കുവാന്‍
സാദ്ധ്യമതാകയില്ല

3
മാനുഷരക്ഷകാ – നിന്നുടെ നാമം പോല്‍
വാനിലും ഭൂമിയിലും ഇല്ലേ ഒരു
നാമം നിനപ്പതിനു

4
ഉള്ളം നുറുങ്ങിയോര്‍ക്കുള്ള പ്രത്യാശയും
നല്ല പ്രസാദവും നീ സര്‍വ്വേശ്വരാ
സൗമ്യതയുള്ളവര്‍ക്കെ

5
എത്ര ദയാപരന്‍ വീഴുന്നവര്‍ക്കേശു
എത്ര നല്ല ഗുണവാന്‍ തേടീടുന്ന
മര്‍ത്യഗണങ്ങള്‍ക്കു താന്‍

6
കണ്‍ടീടും മാനവര്‍ക്കെന്തൊരാഹ്ളാദം
ഉണ്‍ടോ നാവും പേനയും വര്‍ണ്ണിക്കുവാന്‍
ആ നല്ല സന്ദര്‍ഭത്തെ

7
യേശുവിന്‍ സ്നേഹമെന്തെന്നു ചൊല്ലുവാന്‍
ആസ്വദിച്ചോര്‍ക്കല്ലാതെ മറ്റാര്‍ക്കുമ-
സാദ്ധ്യമറിഞ്ഞീടുവാന്‍

 

MANGLISH

Yeshu Maheshane njaan chintippatenne
Ullathinnaanandame

Charanangal

1.
Eeshanude thiru sannidhicherunnini
Vishramam cheythu tanre thirumukham
Kaammathyanandaname

2
Vanasainyamgalukkum maanushajathikkum
Oonam illaate ninne varnnikkuvan
Saadhyamathakayilla

3
Maanusharakshaka – ninute naamam pol
Vaanimul bhumiyilum illaoru
Naamam ninappathinu

4
Ullam nurnungiyaorkkulla prathyaasayum
Nalla prasaadavum nee sarvveshvara
Saumyathayullavarkke

5
Etra dayaaparan veeshuvanavarkkeshu
Etra nalla gunavaan theedeedunna
Marthyaganangalukku thanne

6
Kandeedum maanavarkkenthoraladham
Undo naavum peenayum varnnikkuvan
Aa nalla sandarbhathe

7
Yeshuvinn snehamenthenna chollluvan
Aaswadichorukkallathete marrarkkum-
Saadhyamarijinjeevuvan

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *