233. എന്‍യേശു എന്‍പ്രിയന്‍ – en‍yeshu en‍ priyan‍


MALAYALAM

എന്‍യേശു എന്‍ പ്രിയന്‍ എനിക്കുള്ളോന്‍ നീ
നിന്‍ പേര്‍ക്കു വെടിയുന്നു പാപോല്ലാസം
എന്‍ കാരുണ്യ വീണ്‍ടെടുപ്പു രക്ഷ നീ
എപ്പോള്‍ സ്നേഹിച്ചോ (ഞാന്‍) (3)
ആയതിപ്പോള്‍ തന്നെ

2
ഞാന്‍ സ്നേഹിക്കുന്നു നീ മുന്‍ സ്നേഹിച്ചെന്നെ
എന്‍ മോചനം വാങ്ങി നീ കാല്‍വറിയില്‍
ഞാന്‍ സ്നേഹിക്കുന്നു മുള്‍മുടി ഏറ്റതാല്‍
എപ്പോള്‍ സ്നേഹിച്ചോ (ഞാന്‍) (3)
ആയതിപ്പോള്‍ തന്നെ

3
ഞാന്‍ സ്നേഹിക്കും ജീവ മരണങ്ങളില്‍
ഞാന്‍ ജീവിക്കും നാള്‍ എന്നും വാഴ്ത്തും നിന്നെ
എന്‍ ഗാനം അന്ത്യ വായു പോകുമ്പോഴും
എപ്പോള്‍ സ്നേഹിച്ചോ (ഞാന്‍) (3)
ആയതിപ്പോള്‍ തന്നെ

4
അനന്ത പ്രമോദമോടെ സ്വര്‍ഗ്ഗില്‍
വണങ്ങിക്കൊണ്‍ടാടും നിന്നെ എന്നേക്കും
ഞാന്‍ പാടിടും മിന്നും മുടിവച്ചങ്ങു
എപ്പോള്‍ സ്നേഹിച്ചോ (ഞാന്‍) (3)
ആയതിപ്പോള്‍ തന്നെ

MANGLISH

1. en‍yeshu en‍ priyan‍ enikkullon‍ nee
nin‍ per‍kku vetiyunnu paapollaasam
en‍ kaarunya veen‍tetuppu raksha nee
eppol‍ snehiccho (njaan‍) (3) aayathippol‍ thanne

2. njaan‍ snehikkunnu nee mun‍ snehicchenne
en‍ mochanam vaangi nee kaal‍variyil‍
njaan‍ snehikkunnu mul‍muti ettathaal‍
eppol‍ snehiccho (njaan‍) (3) aayathippol‍ thanne

3. njaan‍ snehikkum jeeva maranangalil‍
njaan‍ jeevikkum naal‍ ennum vaazhtthum ninne
en‍ gaanam anthya vaayu pokumpozhum
eppol‍ snehiccho (njaan‍) (3) aayathippol‍ thanne

4. anantha pramodamote svar‍ggil‍
vanangikkon‍taatum ninne ennekkum
njaan‍ paatitum minnum mutivacchangu
eppol‍ snehiccho (njaan‍) (3) aayathippol‍ thanne

MALAYALAM
MANGLISH
MALAYALAM
MANGLISH

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *