214. യേശുവേപ്പോലെ ആകുവാന്‍ – Yeshuve Pole Aakuvan yeshu

Yeshuve Pole Aakuvan
Title

Yeshuve Pole Aakuvan

AlbumMarthoma Kristheeya Keerthanangal
Lyricist
Catogoryശുശ്രൂഷാരംഭം

MALAYALAM

യേശുവേപ്പോലെ ആകുവാന്‍
യേശുവിന്‍ വാക്കു കാക്കുവാന്‍
യേശുവെ നോക്കി ജീവിപ്പാന്‍
ഇവയെ കാംക്ഷിക്കുന്നു ഞാന്‍

ഉറപ്പിക്കെന്നെ എന്‍ നാഥാ
നിറെക്കയെന്നെ ശുദ്ധാത്മാ
ക്രിസ്തന്‍ മഹത്വത്താലെ ഞാന്‍
മുറ്റും നിറഞ്ഞു ശോഭിപ്പാന്‍

2
ശൈശവപ്രായ വീഴ്ചകള്‍
മോശെയാലുള്ള താഴ്ചകള്‍
നീക്കുക എല്ലാം നായക
ഏകുക നിന്‍ സമ്പൂര്‍ണ്ണത -ഉറ

3
പ്രാര്‍ത്ഥനയാല്‍ എപ്പോഴും ഞാന്‍
ജാഗരിച്ചു പോരാടുവാന്‍
നിന്‍റെ സഹായം നല്കുക
എന്‍റെ മഹാ പുരോഹിതാ -ഉറ

4
വാഗ്ദത്തമാം നിക്ഷേപം ഞാന്‍
ആകെയെന്‍ സ്വന്തം ആക്കുവാന്‍
പൂര്‍ണ്ണപ്രകാശം രക്ഷകാ
പൂര്‍ണ്ണവിശ്വാസത്തെയും താ-ഉറ

5
ഭീരുത്വത്താല്‍ അനേകരും
തീരെ പിന്മാറി ഖേദിക്കും
ധീരത നല്കുകേശുവേ
വീരനാം സാക്ഷി ആക്കുകേ -ഉറ

6
വാങ്ങുകയല്ല ഉത്തമം
താങ്ങുക ഏറെ ശുദ്ധമാം
എന്നു നിന്നോടുകൂടെ ഞാന്‍
എണ്ണുവാന്‍ ജ്ഞാനം നല്കേണം -ഉറ

7
തേടുവാന്‍ നഷ്ടമായതും
നേടുവാന്‍ ദൃഷ്ടമായതും
കണ്ണുനീര്‍ വാര്‍ക്കും സ്നേഹം താ
വന്നു നിന്‍ അഗ്നി കത്തിക -ഉറ

8
കഷ്ടതയിലും പാടുവാന്‍
നഷ്ടം അതില്‍ കൊണ്‍ടാടുവാന്‍
ശക്തി അരുള്‍ക നാഥനേ
ഭക്തിയില്‍ പൂര്‍ണ്ണന്‍ ആക്കുകെ -ഉറ

9
യേശുവിന്‍കൂടെ താഴുവാന്‍
യേശുവിന്‍കൂടെ വാഴുവാന്‍
യേശുവില്‍ നിത്യം ചേരുവാന്‍
ഇവയെ കാംക്ഷിക്കുന്നു ഞാന്‍ -ഉറ

MANGLISH

Yeshuve Pole Aakuvan
yeshuvin vaakku kaakkuvaanu
yeshuve nokki jeevippaanu
ivaye kaamkshikkunnu njaanu

urappikkenne enu naathaa
nirekkayenne shuddhaathmaa
kristhanu mahathvatthaale njaanu
muttum niranju shobhippaanu

2
shyshavapraaya veezhchakalu
mosheyaalulla thaazhchakalu
neekkuka ellaam naayaka
ekuka ninu sampoornnatha -ura

3
praarththanayaalu eppozhum njaanu
jaagaricchu poraatuvaanu
ninte sahaayam nalkuka
ente mahaa purohithaa -ura

4
vaagdatthamaam nikshepam njaanu
aakeyenu svantham aakkuvaanu
poornnaprakaasham rakshakaa
poornnavishvaasattheyum thaa-ura

5
bheeruthvatthaalu anekarum
theere pinmaari khedikkum
dheeratha nalkukeshuve
veeranaam saakshi aakkuke -ura

6
vaangukayalla utthamam
thaanguka ere shuddhamaam
ennu ninnotukoote njaanu
ennuvaanu jnjaanam nalkenam -ura

7
thetuvaanu nashtamaayathum
netuvaanu drushtamaayathum
kannuneeru vaarkkum sneham thaa
vannu ninu agni katthika -ura

8
kashtathayilum paatuvaanu
nashtam athilu kondaatuvaanu
shakthi arulka naathane
bhakthiyilu poornnanu aakkuke -ura

9
yeshuvinkoote thaazhuvaanu
yeshuvinkoote vaazhuvaanu
yeshuvilu nithyam cheruvaanu
ivaye kaamkshikkunnu njaanu -ura

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *