148. സർവ്വപാപക്കറകൾ തീർത്തു – Sarva papa karakal theerthu

Dukkavelliyazhcha Geethangal | Good Friday Songs

MALAYALAM

സർവ്വപാപക്കറകൾ തീർത്തു
നരരെ രക്ഷിച്ചിടുവാൻ
ഉർവ്വിനാഥൻ യേശുദേവൻ
ചൊരിഞ്ഞ തിരുരക്തമേ

യേശുവോടീ ലോകർ ചെയ്ത
തോർക്ക നീയെന്നുള്ളമേ
വേദനയോടേശു ദേവൻ
ചൊരിഞ്ഞ തിരുരക്തമേ

കാട്ടുചെന്നായ് കൂട്ടമായോ-
രാടിനെ പിടിച്ചപോൽ
കൂട്ടമായ് ദുഷ്ടരടിച്ചപ്പോൾ
ചൊരിഞ്ഞ രക്തമേ

മുള്ളുകൊണ്ടുള്ളോർ മുടിയാൽ
മന്നവൻ തിരുതല-
യ്ക്കുള്ളിലും പുറത്തുമായി
പാഞ്ഞ തിരുരക്തമേ

നീണ്ടയിരുമ്പാണികൊണ്ട്
ദുഷ്ടരാ കൈകാൽകളെ
തോണ്ടിയനേരം ചൊരിഞ്ഞ
രക്ഷിതാവിൻ രക്തമേ

വഞ്ചകസാത്താനെ ബന്ധി-
ച്ചന്ധകാരം നീക്കുവാൻ
അഞ്ചുകായങ്ങൾ വഴിയായ്
പാഞ്ഞ തിരുരക്തമേ

MANGLISH

Sarva papa karakal theerthu narare rekshicheeduvan
Urvi Nadhan Yeshu devan chorinja thiru rekthame

Yeshuvodee lokar cheythathorkka neeyennullame
Vedhanayodeshu devan chorinja thiru rekthame

Mullukondullor mudiyal mannavan thiru thala
kkullilum purathumayi paanja thiru rekthame

Neenda irumbani kondu dushtara kaikkalkale
Thondiya neram chorinja rekshithavin rekthame

Vanchaka saathane bandhichandhakaram neekkuvan
Anchu kaayangal vazhiyay paanja thiru rekthame

Leave a Reply 0

Your email address will not be published. Required fields are marked *